Formand: Knud Winther Dahl
51576585
knudwd@gmail.com

Vedtægter

Vedtægter for Aarhus Aadal Bridgeklub

§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Aarhus Aadal Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Århus kommune. Klubben er stiftet den 31.8.09.

§ 2. Formål
Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

§ 3. Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler og i øvrigt leve op til klubbens formålsbestemmelse. Medlemmernes pligter og rettigheder er beskrevet i ”Klubregler for Aarhus Aadal Bridgeklub”.

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

§ 4. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Juniorer under uddannelse betaler halvt kontingent.

Er et medlem trods påmindelse fortsat i restance kan medlemmet slettes af medlemslisten.

§ 5. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion) af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav om at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning.

§ 6. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted skriftligt/ved opslag/ på hjemmesiden/ved annoncering med tre ugers varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog med max 2 fuldmagter pr. fremmødt medlem.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog §§ 14 & 15.

§ 7. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Godkendelse af det reviderede regnskab
4) Godkendelse af budget
5) Fastsættelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg til bestyrelse – bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, der er på valg hvert andet år. I lige år er mindst 2 på valg, og i ulige år er 3 på valg (herunder formanden).
8) Valg af suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt

§ 8. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 14 og 15.

Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og altid ved personvalg mellem flere kandidater.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsen
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, men kan udvides efter behov. I lige år er mindst 2 på valg og i ulige år er 3 på valg (herunder formanden). Udover formandsvalg konstituerer bestyrelsen sig med ansvarstitler herunder næstformand og kasserer.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Ved evt. stemmelighed er formands stemme udslagsgivende. Der udarbejdes skriftligt referat, som godkendes af bestyrelsen. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer Bestyrelsen udarbejder klubregler, som fremvises på hjemmeside og som løbende kan revideres.

§ 11. Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest en uge inden den ordinære generalforsamling.

§ 12. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

§ 13. Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 3.000 eller ved låneoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

§ 14. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15. Opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, tildeles en velgørende organisation, som vælges af de fremmødte på den ”opløsende generalforsamling”.

Vedtaget på generalforsamling d.24.4.17

Formand
Hasse Vinter

Dirigent
Bente Enemark